O klubie - Lech 1929 MC Poland
Lech 1929 MC Poland
Strona Główna Linki Nasze Filmy Galerie Użytkowników Księga Gości Galeria 2014, 2015 Marzec 30 2020 23:39:59
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Nasze Filmy
  Linki
  Kontakt
  Regulamin
  Galeria 2014, 2015
  Księga Gości
  Kalendarium
  Mapa wyjazdów
  O klubie

Losowa Fotka
Motocykl Lech wersja drogowa
Motocykl Lech wersja drogowa
Zdjęcia Lecha
Wydarzenia
PonWtrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Facebook
Google+
Motocykl Lech
on Google+


 O klubieZarząd Klubu stanowią:Prezydent IREKVZR
Wiceprezydent SławekSkarbnik Krzychuu
Sierżantem klubu jest RobertStatut Klubu Motocyklowego Lech 1929 OpalenicaZałącznik do uchwały Nr 2/2007

Założycieli Stowarzyszenia
pod nazwą Lech 1929 Opalenica - Klub Motocyklowy
z dnia 08.11.2007 rokuSTATUT STOWARZYSZENIA

Lech 1929 Opalenica - Klub Motocyklowy

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Lech 1929 Opalenica – Klub Motocyklowy, zwane jest w dalszej części niniejszego statutu „Klubem”.

§ 2

Klub jest apolityczną organizacją społeczną powołaną w celu popularyzacji sportu i turystyki motocyklowej oraz kultywowania historii pierwszego polskiego motocykla „LECH”, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych, bez względu na wyznanie, pochodzenie społeczne i rasowe.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Samodzielnie określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. Klub jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym członków w celach niezarobkowych.

§ 4

Siedzibą Klubu jest miasto Opalenica. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Klub posiada własne odznaki organizacyjne, używa pieczęci oraz własnego godła. Wzory powyższych i sposoby ich prezentacji ustala Walne Zebranie Członków.

§ 6

Klub może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji mających podobny charakter i realizujących zbieżne cele.

§ 7

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia niektórych spraw Klub może zatrudniać pracowników.Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Klubu jest:
popularyzacja wiedzy o pierwszym polskim motocyklu „LECH”, ochrona zabytków i pamiątek motoryzacji oraz udział w ich rekonstrukcji, promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego w społeczeństwie, promowanie Gminy Opalenica poprzez turystykę motocyklową, rozwój sportu motorowego, popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji, propagowanie kultury w ruchu drogowym, podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i traktowania motocyklistów jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego, udział i podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynnej, szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie i udział w spotkaniach motocyklowych, zlotach, rajdach, wystaw itp., organizowanie imprez o charakterze kulturalno – oświatowym, towarzyskim, rozrywkowym i turystyczno – sportowym, udział w imprezach rekreacyjnych, współpracę z innymi klubami motocyklowymi, organizacjami społecznymi, szkołami, placówkami kultury, władzami samorządowymi, organami administracji rządowej itp., prowadzenie, uczestniczenie i udzielanie pomocy w rekonstrukcji pojazdów, prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie, pozyskiwanie członków wspierających i sponsorów. Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Klub.
Osoby w wieku od 16 do 18 roku życia, mogą należeć do Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. Od wyżej wymienionych osób nie pobiera się składek członkowskich.
Członkami klubu mogą zostać cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Potwierdzeniem członkostwa jest odpowiednia indywidualna karta klubowa lub legitymacja zgodna z aktualnie obowiązującym wzorem.
§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:
Zwyczajnych.
Wspierających.
Honorowych.


§ 12

Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba, która:
jest czynnie zaangażowana w realizację celów statutowych Klubu,
złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu i realizacji jego celów statutowych,
zostanie przyjęta w poczet członków Klubu uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu,
nie posiada motocykla, ale jest zainteresowana działalnością Klubu.
§ 13

Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która nie spełnia warunków statutowych lub której dotychczasowe zachowanie nie gwarantuje wedle wiedzy Zarządu, dotrzymania obowiązków członka wynikających ze statutu, uchwał władz Klubu i ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego.

§ 14

Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna, która:
deklaruje pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach Klubu bądź realizacji celów Klubu,
złoży pisemną deklaracje o przystąpieniu do Klubu w charakterze członka wspierającego,
otrzyma status członka wspierającego Klubu nadany uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.


§ 15

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
Status członka honorowego Klubu nadawany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.
Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
Posiadany status zwalnia go z obowiązku wnoszenia składek członkowskich.


§ 16

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym,
zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu i jego władz,
udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub oraz reprezentować Klub na innych tego typu imprezach w kraju i zagranicą,
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności klubu,
noszenia odznak Klubowych.


§ 17

Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:
aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Klubu,
przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,
ochronę majątku i interesów Klubu jako dobra wspólnego,
popularyzować informacje o pierwszym polskim motocyklu „LECH”,
dbać o dobre imię Klubu,
udzielać koleżeńskiego wsparcia i pomocy pozostałym członkom Klubu.


§ 18

1. Członkowie wspierający posiadają prawa określone w § 16 za wyjątkiem posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, mogą jednak brać udział z głosem doradczym poprzez swoich przedstawicieli w posiedzeniach władz Klubu.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz dbania o jego dobre imię.


§ 19

Utrata członkostwa następuje na skutek:
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną – członka wspierającego,
utraty praw publicznych,
dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu,
wykluczenia uchwałą Zarządu w razie:
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku,
nieusprawiedliwionego notorycznego nie uczestniczenia w pracach Klubu,
nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu.


§ 20

Od uchwał zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.Rozdział IV

WŁADZE KLUBU

§ 21

Władzami Klubu są:

Walne Zebranie Członków Klubu.
Zarząd.
Komisja Rewizyjna.


§ 22

Uchwały wszystkich władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku braku kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia. Uchwały podejmowane na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków. Organ może podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie tajnym.


§ 23

Walne Zebranie Członków Klubu.
Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

Zwyczajne Walne zebranie odbywa się raz na trzy lata i jest to zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu, który jest zobowiązany powiadomić o tym członków Klubu, nie później niż na 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.
Porządek obrad może zostać uzupełniony przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.


§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może odbyć się w każdym czasie i może być zwołane uchwałą Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu, tak jak w § 23, pkt. 5.
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach dla których zostało zwołane.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są ważne bez względu na ilość obecnych i uprawnionych do głosowania osób jeżeli Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie.


§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
uchwalanie zmian statutu,
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
wybór i odwoływanie władz Klubu,
udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium zarządowi za minioną kadencję,
ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
rozpatrywanie odwołań członków i kandydatów na członków od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.


§ 26

Zarząd Klubu
Zarząd Klubu składa się z 3 – 6 członków w zależności od uchwały Walnego Zebrania. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględna większością głosów.
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza
Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Rozpoczyna się z dniem wyboru na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym i kończy z chwilą odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania po upływie trzech lat.


§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie działalnością Klubu,
wnioskowanie o nadawanie godności członka honorowego,
wybór delegatów do organizacji, których Klub jest członkiem,
realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości,
nakładanie na poszczególnych członków obowiązków związanych z realizacją zadań Klubu,
uchwalenie struktury wewnętrznej Klubu, jego biura oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
prowadzenie dokumentacji Klubu,
udzielenie pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności gospodarczej Klubu oraz określenie wysokości zobowiązań, które upoważnieni członkowie Zarządu lub pełnomocnicy mogą zaciągać bez uchwały Zarządu dla realizacji celów działalności Klubu.


§ 28

Zarząd realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie stosownych uchwał na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes podając do wiadomości przewidywany program obrad.
W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy o każdym posiedzeniu winni być powiadomieni, a także członkowie Klubu lub inne osoby w przypadku ich imiennego zaproszenia przez Zarząd.
Z posiedzeń zarządu sporządzany jest protokół, który podpisywany jest przez Sekretarza, Prezesa lub Wiceprezesa.


§ 29

Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, zależnie od uchwały Walnego Zebrania. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
Na pierwszym posiedzeniu członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego zastępcę.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Rozpoczyna się i kończy tak jak kadencja Zarządu.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Zarządu,
badanie celowości i legalności wydatków i ich zgodności z obowiązującym budżetem,
sporządzanie i składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Klubu,
składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, dopuszczenia się innych nieprawidłowości lub nie zwołania Walnego Zebrania przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie,


§ 31

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do dokonywania czynności kontrolnych co najmniej raz na pół roku.


§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.


§ 33

Przepisy wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa:
z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji,
z chwilą odwołania przez Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane w tym celu.

Odwołanie następuje w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 ważnych głosów.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie trwania kadencji skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.Rozdział V

WYRÓŻNIENIA I KARY


§ 34

Za wyróżniającą się działalność na rzecz Klubu oraz przykładne wykonywanie powierzonych obowiązków i wykazywanie własnej inicjatywy, członkowie Klubu mogą zostać wyróżnieni przez Zarząd poprzez:
pochwały ustne lub pisemne,
honorowe odznaki klubowe.


§ 35

Uchybienia naruszające postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz działanie na szkodę Klubu mogą być karane w zależności od wagi przewinienia poprzez:
upomnienie,
naganę,
zakaz brania udziału w imprezach organizowanych przez Klub i reprezentowania go na zewnątrz,
zawieszenie w prawach członka,
wykluczenie z Klubu.


Rozdział VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE


§ 36

Majątek Klubu stanowią: ruchomości, nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz fundusze.
Fundusze Klubu pochodzą:
ze składek członkowskich,
wpływów z działalności statutowej,
dochodów z majątku Klubu i działalności gospodarczej,
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,
innych dochodów i wpłat.


§ 37

Dla ważności składanych oświadczeń woli w imieniu Klubu oraz w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa i jednego z Wiceprezesów lub Skarbnika bądź dwóch innych członków zarządu upoważnionych uchwałą.


§ 38

Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU


§ 39

Zmiany Statutu oraz rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 ważnych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
Załącznik do uchwały nr ................
Założycieli Stowarzyszenia
pod nazwą ....................................
z dnia .............................. roku


STATUT STOWARZYSZENIA

..............................................

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu „Klubem”.


§ 2

Klub jest apolityczną organizacją społeczną powołaną w celu popularyzacji sportu i turystyki motocyklowej oraz kultywowania historii pierwszego polskiego motocykla „LECH”, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych, bez względu na wyznanie, pochodzenie społeczne i rasowe.


§ 3

Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Samodzielnie określa swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. Klub jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym członków w celach niezarobkowych.


§ 4

Siedzibą Klubu jest miasto Opalenica. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 5

Klub posiada własne odznaki organizacyjne, używa pieczęci oraz własnego godła. Wzory powyższych i sposoby ich prezentacji ustala Walne Zebranie Członków.


§ 6

Klub może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji mających podobny charakter i realizujących zbieżne cele.


§ 7

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia niektórych spraw Klub może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Klubu jest:
popularyzacja wiedzy o pierwszym polskim motocyklu „LECH”,
ochrona zabytków i pamiątek motoryzacji oraz udział w ich rekonstrukcji,
promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego w społeczeństwie,
promowanie Gminy Opalenica poprzez turystykę motocyklową,
rozwój sportu motorowego,
popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji,
propagowanie kultury w ruchu drogowym,
podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i traktowania motocyklistów jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego,
udział i podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynnej,
szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.


§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie i udział w spotkaniach motocyklowych, zlotach, rajdach, wystaw itp.,
organizowanie imprez o charakterze kulturalno – oświatowym, towarzyskim, rozrywkowym i turystyczno – sportowym,
udział w imprezach rekreacyjnych,
współpracę z innymi klubami motocyklowymi, organizacjami społecznymi, szkołami, placówkami kultury, władzami samorządowymi, organami administracji rządowej itp.,
prowadzenie, uczestniczenie i udzielanie pomocy w rekonstrukcji pojazdów,
pozyskiwanie członków wspierających i sponsorów.


Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 10

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Klub.
Osoby w wieku od 16 do 18 roku życia, mogą należeć do Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. Od wyżej wymienionych osób nie pobiera się składek członkowskich.
Członkami klubu mogą zostać cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Potwierdzeniem członkostwa jest odpowiednia indywidualna karta klubowa lub legitymacja zgodna z aktualnie obowiązującym wzorem.


§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:
Zwyczajnych.
Wspierających.
Honorowych.


§ 12

Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba, która:
jest czynnie zaangażowana w realizację celów statutowych Klubu,
złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu i realizacji jego celów statutowych,
zostanie przyjęta w poczet członków Klubu uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu,
nie posiada motocykla, ale jest zainteresowana działalnością Klubu.


§ 13

Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która nie spełnia warunków statutowych lub której dotychczasowe zachowanie nie gwarantuje wedle wiedzy Zarządu, dotrzymania obowiązków członka wynikających ze statutu, uchwał władz Klubu i ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego.


§ 14

Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna, która:
deklaruje pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach Klubu bądź realizacji celów Klubu,
złoży pisemną deklaracje o przystąpieniu do Klubu w charakterze członka wspierającego,
otrzyma status członka wspierającego Klubu nadany uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.


§ 15

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
Status członka honorowego Klubu nadawany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.
Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
Posiadany status zwalnia go z obowiązku wnoszenia składek członkowskich.


§ 16

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym,
zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu i jego władz,
udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub oraz reprezentować Klub na innych tego typu imprezach w kraju i zagranicą,
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności klubu,
noszenia odznak Klubowych.


§ 17

Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:
aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Klubu,
przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,
ochronę majątku i interesów Klubu
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Dzisiaj jest poniedziałek 30 Marca 2020.
Imieniny obchodzą;: Aniela, Leonard, Amelia, Jan, Amadeusz, Kwiryn, Dobromir
Copyright © 2014